» درباره شرکت

درباره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

شرکت گروه صنایع ثروت آفرین در تاریخ 1382/06/15 به صورت شرکت سهامی عام تأسیـس گردیده و طی شمـاره 208669 در اداره ثبـت شرکتــها و مالکیـّت صنعتـی تهـران به ثبت رسیده است. برابر مصوبـه مجمـع عمومی فوق الـعاده صاحبان سهـام در تاریخ 1383/03/27  نام شـرکت  به شـرکت سرمایـه گذاری توسـعه ملـی تغییـر یافتـه است. در حـال حاضر شرکـت سـرمـایـه گـذاری توسـعه ملی ( سهامی عام ) از جملـه شرکتهـای فرعی شرکت سرمایه گـذاری گـروه توسـعه ملی ایران ( سهامی عام ) است. موضوع فعـالیت شرکت اختصاراً عبـارت از: سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها، خرید و فـروش سهـام و اوراق مشـارکت می‌باشد. تقاضـای پـذیـرش سهــام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) در شرکت بورس اوراق بهـادار تهـران در جلسه 1383/11/12 هیـأت محترم پذیرش بورس اوراق بهـادار بطور مشروط به تصـویـب رســیده و با توجه به تـعهـدات و اقدامـات بعمل آمده در زمیـنه تحقـق کلیـه مـوارد مشروط پذیـرش، نام شرکت از تاریخ 1383/12/15 به عنوان چهار صد و بیسـت ‌و چهـارمیـن شرکت پذیـرفتـه شده در بخش واسـطه‌گری ‌هـای مـالی و با کد اصـلی 12-99-65 و نمـاد وتوسم در فهرست نرخهای تالار فرعی بورس درج گردیـده است. شرکت گروه صنایع ثروت آفرین در تاریخ 1382/06/15 به صورت شرکت سهامی عام تأسیـس گردیده و طی شمـاره 208669 در اداره ثبـت شرکتــها و مالکیـّت صنعتـی تهـران به ثبت رسیده است. برابر مصوبـه مجمـع عمومی فوق الـعاده صاحبان سهـام در تاریخ 1383/03/27  نام شـرکت  به شـرکت سرمایـه گذاری توسـعه ملـی تغییـر یافتـه است. در حـال حاضر شرکـت سـرمـایـه گـذاری توسـعه ملی ( سهامی عام ) از جملـه شرکتهـای فرعی شرکت سرمایه گـذاری گـروه توسـعه ملی ایران ( سهامی عام ) است. موضوع فعـالیت شرکت اختصاراً عبـارت از: سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها، خرید و فـروش سهـام و اوراق مشـارکت می‌باشد. تقاضـای پـذیـرش سهــام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) در شرکت بورس اوراق بهـادار تهـران در جلسه 1383/11/12 هیـأت محترم پذیرش بورس اوراق بهـادار بطور مشروط به تصـویـب رســیده و با توجه به تـعهـدات و اقدامـات بعمل آمده در زمیـنه تحقـق کلیـه مـوارد مشروط پذیـرش، نام شرکت از تاریخ 1383/12/15 به عنوان چهار صد و بیسـت ‌و چهـارمیـن شرکت پذیـرفتـه شده در بخش واسـطه‌گری ‌هـای مـالی و با کد اصـلی 12-99-65 و نمـاد وتوسم در فهرست نرخهای تالار فرعی بورس درج گردیـده است.

logofooter
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی بعنوان یک مجموعه پویا در بازار سرمایه کشور افتخاردارد که در راستای بسط و گسترش مشارکت جامعه در سرمایه گذاریهای مولد و مردمی کردن اقتصاد یکی از فعالترین بنگاههای حاضردر بورس می باشد. وتوسم  با مدد گرفتن از هدایت و حمایت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و استفاده از سرمایه های ارزشمند انسانی حضور اثرگذاری در عرصه سرمایه گذاریهای متنوع بازار داشته و بر مبنای اهداف راهبردی تدوین شده همگام با سایر اجزا  بازار سرمایه در تحقق توسعه اقتصادی کشور و رشد بخش واقعی اقتصاد از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
  • آدرس:  تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک خیابان شهید خدامی ، بعد از پل کردستان، پلاک 89 
  • کد پستی:        1958698856
  • تلفن :         85549000-021
  • فکس :         88628713-021
  • تلفن سهام:         85549300-021
  • پست الکترونیک :       info@tmico.ir