» گزارش ها » گزارش های مالی و مجامع

 
 گزارش تفسیری منتهی به ۳۰ شهریور ۹۸ گزارش تفسیری منتهی به ۳۰ شهریور ۹۸ اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹(حسابرسی نشده) اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹(حسابرسی نشده) 
 صورت مالی منتهی به سال مالی ۳۰ آذر ۹۸ صورت مالی منتهی به سال مالی ۳۰ آذر ۹۸  گزارش تفسیری منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ گزارش تفسیری منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹
 گزارش تفسیری منتهی به ۳۰ آذر ۹۸ گزارش تفسیری منتهی به ۳۰ آذر ۹۸  آگهی افشای اطلاعات با اهمیت گروه "ب" آگهی افشای اطلاعات با اهمیت گروه "ب"
 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰  شفاف سازی در خصوص خبر یا شایعه منتشر شده(آبان ۹۹) شفاف سازی در خصوص خبر یا شایعه منتشر شده(آبان ۹۹)
 خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰  پیوست اطلاعیه شفاف سازی در خصوص شایعهٰ خبر یا گزارش منتشر شده پیوست اطلاعیه شفاف سازی در خصوص شایعهٰ خبر یا گزارش منتشر شده
 معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره  مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
 مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی  اصلاحیه کمیته حسابرسی اصلاحیه کمیته حسابرسی
 معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره  افشای اطلاعات با اهمیت-(برگزاری مزایده -گروه ب) منتهی به سال مالی ۹۹/۰۹/۳۰ افشای اطلاعات با اهمیت-(برگزاری مزایده -گروه ب) منتهی به سال مالی ۹۹/۰۹/۳۰
 گزارش تفسیری منتهی به ۳۰ اسفند ۹۸ گزارش تفسیری منتهی به ۳۰ اسفند ۹۸  افشای اطلاعات بااهمیت-(عدم حصول نتیجه گیری از مزایده-گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ افشای اطلاعات بااهمیت-(عدم حصول نتیجه گیری از مزایده-گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
 صورت های مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ صورت های مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸  مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
 افشای اطلاعات بااهمیت-(نتایج حاصل از کنفرانس خبری برگزاری مزایده-گروه ب) منتهی به ۳۰ آذر ۹۸ افشای اطلاعات بااهمیت-(نتایج حاصل از کنفرانس خبری برگزاری مزایده-گروه ب) منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹  معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره

 

 افشای اطلاعات بااهمیت-(عدم حصول نتیجه گیری از مزایده-گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ افشای اطلاعات بااهمیت-(عدم حصول نتیجه گیری از مزایده-گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  
 صورت مالی ۶ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ صورت مالی ۶ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹  
 گزارش تفسیری منتهی به ۳۱ خرداد ۹۹ گزارش تفسیری منتهی به ۳۱ خرداد ۹۹  
 
logofooter
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی بعنوان یک مجموعه پویا در بازار سرمایه کشور افتخاردارد که در راستای بسط و گسترش مشارکت جامعه در سرمایه گذاریهای مولد و مردمی کردن اقتصاد یکی از فعالترین بنگاههای حاضردر بورس می باشد. وتوسم  با مدد گرفتن از هدایت و حمایت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و استفاده از سرمایه های ارزشمند انسانی حضور اثرگذاری در عرصه سرمایه گذاریهای متنوع بازار داشته و بر مبنای اهداف راهبردی تدوین شده همگام با سایر اجزا  بازار سرمایه در تحقق توسعه اقتصادی کشور و رشد بخش واقعی اقتصاد از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
  • آدرس:  تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک خیابان شهید خدامی ، بعد از پل کردستان، پلاک 89 
  • کد پستی:        1958698856
  • تلفن :         85549000-021
  • فکس :         88628713-021
  • تلفن سهام:         85549300-021
  • پست الکترونیک :       info@tmico.ir